Sepet

Mağaza Sözleşmesiİndirmek İçin Tıklayınız.MAĞAZA SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta DÖRTYOL MAHALLESİ 2078. SOKAK NO:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan www.albikere.com. (“albikere.com”) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. albikere.com ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan albikere.com hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, albikere.com tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, albikere.com da Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile albikere.com’u, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin albikere.com’a yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

2-TANIMLAR

Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları albikere.com’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.albikere.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla albikere.com tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

İşgünü: Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

  

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da albikere.com tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; albikere.com işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, albikere.com’un Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2.Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. albikere.com’un Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle albikere.com’un herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için albikere.com ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. albikere.com münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.5.Görsellerin Satıcı tarafından albikere.com’a verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde görsellerin tarafına ait olduğunu taahhüt eder ve FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın albikere.com’a 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde albikere.com’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.8.Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’de albikere.com aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, albikere.com’un bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9.albikere.com, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. albikere.com, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla albikere.com’un ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin albikere.com tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.10.Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla albikere.com tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11.albikere.com, Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla albikere.com, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.12.Ürün Bedeli ödemesi, satın alma anında Satıcı adına, ödeme hizmet sağlayıcısı olan İyziko tarafından yapılacaktır. Ürün bedeli İyzico’ya iletildikten sonra hizmet sağlayıcı (albikere.com) tarafından süresi içinde onay verildikten veya onay süresi sona erdikten sonra ve ödemeye konu olan tutar üzerinden İyzico; Komisyon ücretini, işlem ücretini ve BSMV’ye ilişkin gerekli kesintileri yaptıktan sonra Satıcı’nın banka hesabına, İyzico Elektronik Para Hesabına, elektronik para olarak söz konusu onayı veya onay süresinin bitimini takip eden Çarşamba günü aktarılacaktır.

4.13.Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. albikere.com, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda albikere.com’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, albikere.com’un herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.14.Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, albikere.com’un işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.15.Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı albikere.com’un bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

4.16.albikere.com tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha albikere.com platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.17.Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle albikere.com’un uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak işbu hüküm 15/03/2010 tarihli 30715 sayılı 306 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca kadınların evlerinden ürettiği ürün satışlarını (kadın girişimcileri) ve yıllık toplam 30.000 TL’ye kadar vergi muafiyeti olan esnafları kapsamamaktadır.

4.18.Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve albikere.com tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler albikere.com tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın albikere.com fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

4.19.Satıcı, Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde albikere.com’un yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi ve satılan ürünün yanında bedelsiz promosyon verilen ürünler dışında), Alıcı’lara tek başına numune ürün, promosyon ürünü veya teşhir ürünü satışı yapmayacaktır.  Satıcı aksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20.Satıcı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 4 Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, albikere.com’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, albikere.com’u her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde albikere.com’un uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21.Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, albikere.com’un ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, albikere.com’a ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal albikere.com’a temin edeceğini aksi halde albikere.com’un Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22.albikere.com tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı albikere.com’a 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, albikere.com’a bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, albikere.com’un işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır

4.23.Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın albikere.com tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, albikere.com’un işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24.Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini albikere.com’a 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, albikere.com tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını albikere.com’a iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde albikere.com tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. albikere.com işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.25.Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda cayma hakkının kullanımından/iletilmesinden ve her halükarda 14 günlük cayma hakkı süresinin bitimini takip eden 7 (yedi) güne kadar Alıcı’nın ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26.Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde albikere.com uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. albikere.com bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup veya tazmin edebilecektir.

5-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

albikere.com, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK

6.1.Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

6.2.Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.Satıcı veri işleyen sıfatı ile albikere.com ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı, albikere.com adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a-Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve albikere.com’un tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, albikere.com’un belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b-Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c-Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak albikere.com’un menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda albikere.com’u derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği albikere.com’a vermeyi ve albikere.com ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak albikere.com tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d-İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8-MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik,KVKK ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10-DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini albikere.com’un yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. albikere.com’un yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Afyonkarahisar Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12-KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda albikere.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14-BİLDİRİM

Satıcı ve albikere.com, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

15-DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.

16-YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER:

1.      Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi

2.      Yasaklı Ürünler Listesi

3.      Finansal Şartlar

4.      Bilgilendirme ve Muvafakatname

5.      Vade ve Komisyon Tablosu

 

EK1-Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

Tüzel kişiler için:

·         Vergi Levhası Fotokopisi veya ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi muafiyet yazısı

·         Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

·         İmza Sirküleri Fotokopisi

·         Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklıklar için;

·         Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Faaliyet Belgesi

·         İmza Sirküleri

·         Vergi Levhası veya ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi muafiyet yazısı

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi albikere.com’da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde albikere.com’a iletmekle yükümlüdür.


EK2-Yasaklı Ürünler Listesi

  albikere.com kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz. 

  Herhangi bir ürün listelerken; 

 • Yasaklı ürünler
 • Dikkat edilmesi gereken ürünler
 • Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

Yasaklı ürünler 


Airbag ve ekipmanları


Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler


Alkollü içecekler


Ateşli silahlar ve bıçaklar


Askeri teçhizat


Canlı hayvan


Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler


Dinleme cihazları


Hisse senedi, tahvil, bono


İnsan organları


Kaçak ve ithalatı yasak ürünler


Kopya ve bandrolsüz ürünler


Kültür ve tabiat varlıkları


Maymuncuk ve kilit açıcılar


Promosyon ürünleri


Pornografik içerikli malzemeler


Radar dedektörleri


Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler


Resmi kıyafetler ve üniformalar


Riskli İşlemler


Sahte veya Replika ürünler


Şans oyunları biletleri


Telsiz ve komünikasyon cihazları


Toplu elektronik posta adresi listeleri


TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler


Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar


Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar


Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler


Yanıcı ve patlayıcı maddeler


Yasaklı yayınlar


Veteriner Tıbbi Ürünler


Elektronik Kaykay


Sertifikasız Tohumlar


Toplu ziynet ve külçe altın satışları


Havlama Önleyiciler


Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler 


Kontratlar


Telif hakkına sahip ürünler


Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar


Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)


Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)


Tescilli marka olan ürünler


Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürünDikkat edilmesi gereken ürünler Etkinlik biletleri


Kullanılmış giyim eşyası


Kullanılmış kozmetik ürünler


Tıbbi cihazlar


Yiyecek maddeleri


 Rapor Et 


Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ürün sayfalarında yer alan "Rapor Et" linkini kullanarak bu durumu info@albikere.com'a bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır.

 
Alkollü içecekler 


Votka, bira, şarap, şampanya dahil olmak üzere her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması albikere.com’da yasaktır.
Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da albikere.com’da yasaktır. 


Ateşli silahlar ve bıçaklar 


Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların albikere.com’da satışı yasaktır. Sadece Paintball'da kullanılan (boya püskürten) ateşsiz tabancaların ve su tabancalarının albikere.com'da satışına izin verilmektedir. 


albikere.com'da boyutu ne olursa olsun her türlü sustalı bıçağın satışı yasaktır. Sustalı bıçakların yanısıra, şişli baston, kasatura, pala, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların satışı da yasaktır. Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı yapılabilir. Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan; et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı yapılabilir. Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı da serbesttir. 


Askeri teçhizat 


Her türlü askeri amaçlı savaş silahlarının, mermilerin, Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı albikere.com'da yasaktır. 


50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında yer almayan askeri malzemelerin satışı serbesttir. 


Canlı hayvan 


Evcil hayvanlar, tatlı su ve deniz akvaryumu balıkları da dahil olmak üzere her türlü canlı hayvanın albikere.com'da satışı yasaktır. Yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışı serbesttir. 

Hisse senedi, tahvil, bono 


Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri albikere.com'da satışa çıkarılamaz. 


Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller albikere.com'da listelenip, satılabilir. 


İnsan organları 


albikere.com'da insan, insan organları ve vücut parçaları satmak yasaktır. (Bu yasaklı ürünlere örnek olarak organlar, kan, kemik, sperm sayılabilir) 


Saç (peruk veya postişi dahil) ve/veya sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek iskelet, kafatası satmak serbesttir. 


Kopya ve bandrolsüz ürünler 


Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır. 


Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır.

Kültür ve tabiat varlıkları 


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. 

Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin albikere.com'da satışı yasaktır. 


Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın albikere.com'da satışı yasaktır. 


Promosyon ürünleri 


Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı albikere.com’da yasaktır. 


Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler 


albikere.com'da pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler: 

 1. İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller,
 2. Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller,
 3. Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyallerin satışı albikere.com’da satışı yasaktır.
 1. T.C. Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmler,
 2. Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller,
 3. Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görsellerin satışları serbestir.

Radar detektörleri 


Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır. 

Reçeteli ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürünler 


Reçete ile satılan her türlü ilacın albikere.com'da satışı yasaktır. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük (antika veya koleksiyon özelliği bulunan gözlükler hariç), işitme cihazları ve reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan maddelerin satışı yasaktır. Ayrıca evcil hayvanlara reçete ile verilen ilaçların da satışı da yasak kapsamındadır. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle albikere.com'da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır. Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, kullanıcıları yanıltıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır. 


Resmi kıyafetler ve üniformalar 


Polis, zabıta, asker, pilot, hava yolu ve bunun gibi, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi kullanımına tahsis edilmiş üniformaların, elbiselerin, kıyafet ve aksesuarların albikere.com'da satışı yasaktır.

 
Sahte veya replika ürünler

 
Hangi ürünler replika veya taklit olarak nitelendirilir?

 

Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika/taklit ürünlerdir ve albikere.com’da listelenmesi yasaktır. Örneğin Chanel marka bir güneş gözlüğü, Chanel firmasının haricinde veya Chanel markasının izni olmadan, bir başka yerde üretildiyse bu ürün replika/taklit üründür. Şans oyunları biletleri/kuponları 


Sonucu ileriki bir tarihte belli olacak şans oyunu (loto, spor toto, kazı-kazan, piyango v.b.) biletlerinin ve kuponlarının satışı yasaktır. Ancak geçmiş tarihli piyango, şans oyunu bilet ve kuponlarının satışı serbesttir. 


Telsiz ve telekomünikasyon cihazları 


Telekomünikasyon Kurumu'nun onayı bulunmayan tüm telekomünikasyon cihazlarının albikere.com’da satışı yasaktır.

 
TV dekoderleri ve şifre çözücüler 


Şifreli yayın yapan yayın kuruluşlarının yayınlarını çözen, her türlü ekran kartı, yazılım, cihaz ve ekipmanın satışı …'da yasaktır. 


Bu maddeyi ihlal eden vakalarda, söz konusu yasaklı ürünlerin satışını yapmaya çalışan kişiler haklarında kanuni işlem yapılmıştır. 


Tütün mamulleri & elektronik sigaralar 


Sigara, puro ve benzeri ürünler, her türlü tütün ve tütün mamulleri ile nikotin içeren elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının albikere.com'da satışı yasaktır. 


Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da …’da yasaktır. 

Pipo ve pipo kullanımına yönelik gereçler (pipo tütünü hariç) albikere.com'da satılabilir. 

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler 


albikere.com'da yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler listeleme içeriğine alınmalıdır. 

Etkinlik Biletleri 


6222 sayılı; "
Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin albikere.com'da satışı yasaktır. Ancak konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir: 

 1. Satıcı, bilet üzerinde yazan satış fiyatını, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde bilet resminde taramalıdır
 2. Satıcı, albikere.com’daki HemenAL! fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyat belirlendiğinde, albikere.com bu satışı karaborsacılık olarak değerlendirir ve ürün satışını durdurabilir
 3. Satıcı, ürün açıklamasında etkinliğin yerini, tarihini ve saatini net olarak belirtmeli; biletin ne zaman gönderileceğini yine açık bir şekilde yazmalıdır.

 


Tıbbi Cihazlar


Tıbbi cihaz satışı gerçekleştirecek işletmelerin ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş olması ve yalnızca internet üzerinden satılabilen tıbbi cihazların satışını platformumuzda satışa sunması gerekmektedir.

 1. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine göre: 
 2. Yetkilendirilmemiş kişilerce, ÜTS’ye kayıtlı olmayan cihazların gerçek veya tüzel kişiler tarafından satışı yapılamaz. Satış merkezleri ilgili kayıt ve bilgi yönetim sistemine (ÜTS’ye) kayıtlı olmayan cihazların satışını yapamaz.

Yönetmelik uyarınca; 


(a)Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde, optisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazların,


(b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben internet ortamında satışı yasaktır. 


Yukarıda 2. a ) ve b ) kapsamına girmeyen tıbbi cihazların internet ortamında satışı yalnızca bu yönetmelik uyarınca yetkilendirilen satış merkezlerince veya kendilerine ait internet siteleri aracılığıyla yapılır.       3. Yönetmeliğin Ek-3 listesinde yer alan tıbbi cihazların internet ortamında satışı için satış merkezi yetki belgesi aranmaz.

 ​​​​​​​ 

Yiyecek maddeleri 


Kuru gıdalar, konserveler, dondurulmuş gıdalar albikere.com'da satılabilir. Ancak satıcılar, ürün açıklamasında, kargonun tam olarak hangi gün yapılacağını ve son kullanım tarihini veya kaç gün içinde tüketilmesi gerektiğini yazmakla yükümlüdür. 

Pastörize edilmemiş şarküteri ürünleri, içeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri listelemek yasaktır. 

5262 sayılı "Organik Tarım Kanunu" gereği, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satılması yasaktır. Satışa sunulan organik ürünlerin ürün sayfalarında, sertifikalara ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. 

Yanıcı ve patlayıcı maddeler 


14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük gereği, albikere.com'da "Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir." 


albikere.com 'daki satışım neden erken sona erdi? 


Satışı söz konusu olan bir ürünün, albikere.com'da ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Listeleme Kuralları bölümünde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, albikere.com tarafından durdurulabilir. Bu durumda albikere.com listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir. 


Eğer albikere.com'da başlattığınız satış erken sona erdiyse ürününüz; 

 1. Kanuna aykırıdır.
 2. albikere.com'un Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
 3. Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
 4. Listelemeniz, albikere.com’un Listeleme Kuralları'na uygun değildir. 


Telif hakları ile ilgili genel açıklama


Ülkemizde "telif hakları" olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. 

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları. 


Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır.

 
Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir. 


Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır.


 Bağlantılı hak sahiplerine tanınan haklar ise şunlardır: 


 A. İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir: 


Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçılar, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidirler. 

 B. Fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir: 


Bir icra ürünü olan veya sair sesleri, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, yapılan tespitin doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi ; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi, hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler. 

 C. Radyo-televizyon kuruluşları aşağıda belirtilen haklara sahiptir: 


Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına; özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına; yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına; tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine, izin verme veya yasaklama hususlarında münhasıran hak sahibidirler. 

 D. Film yapımcıları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler: 


Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler. 

Yasal Yaptırımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse; 

Cezai Hükümler 


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK'nın 71, 72, 73 ve 80'inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, ilgili hükümler uyarınca yaptırıma tabi tutulurlar.

Hukuki Hükümler 


FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler. 

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır. 


Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün 


Ürünlerin yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satış yapılması yasaktır. 

Veteriner tıbbi ürünler 


albikere.com'da veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır. 


Elektronik Kaykay 


TechWheel, Air Runner, RioRand, Moonwalker Airwalk markalarına ait elektronik kaykayların albikere.com'da satışı yasaktır. 


Sertifikasız Tohumlar 


T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmamış ve tescillenmemiş tohumların satışı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nca ve Bakanlık yönetmeliklerince yasaktır. 

Toplu ziynet ve külçe altın satışları 

 

Albikere.comda tek seferde 55.000 TL ve üzerinde ziynet ve külçe altın ürünlerinin satışı ve alımı yasaktır. Kurallara aykırı listelemeler ve ödemeler tespit edildiğinde işlemler iptal edilecektir. 


Havlama Önleyiciler


albikere.com'da her türlü havlama önleyici ürünün satışı yasaktır.

 

EK3-Finansal Şartlar

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır.

Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına …. TL ceza tutarlarını ödeyecektir. albikere.com işbu maddede kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup veya tazmin etme hakkına sahiptir.

Ürün Bedeli

Ürün Başına Hediye Çekiye Tutarı

500 TL altı

25 TL

500 TL ve üzeri

50 TL

1000 TL ve üzeri

Ürün bedelinin %5’i

albikere.com tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. albikere.com kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup veya tazmin etme hakkına sahiptir.

Ödeme Vadesi ve Şartları: Ürün Bedeli ödemesi, satın alma anında Satıcı adına, ödeme hizmet sağlayıcısı olan İyziko tarafından yapılacaktır. Ürün bedeli İyzico’ya iletildikten sonra hizmet sağlayıcı (albikere.com) tarafından süresi içinde onay verildikten veya onay süresi sona erdikten sonra ve ödemeye konu olan tutar üzerinden İyzico; Komisyon ücretini, işlem ücretini ve BSMV’ye ilişkin gerekli kesintileri yaptıktan sonra Satıcı’nın banka hesabına, İyzico Elektronik Para Hesabına, elektronik para olarak söz konusu onayı veya onay süresinin bitimini takip eden çarşamba günü aktarılacaktır. albikere.com, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. albikere.com tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup veya tazmin edilebilecektir.

İyzikonun (ödeme sağlayıcının) ürün bedeli üzerinde Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden albikere.com’un sorumluluğu olmayacaktır.

Diğer Şartlar:

Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde albikere.com’’un herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflarca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı'nın anlaşmalı Kargo firmasının, ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı'ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.

Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, albikere.com’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, albikere.com’u en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin albikere.com üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda albikere.com’un herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürünlerin taşımasının albikere.com tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda albikere.com’a taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve albikere.com’un lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, albikere.com’un bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan albikere.com’a fatura kesmesi halinde albikere.com’un bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, albikere.com’un böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, albikere.com ‘a herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde albikere.com tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın, albikere.com’un herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gecikilen Gün                                    Cezai Şart Tutarı

1 veya 2 gün                                       5 TL

 3 veya 4 gün                                      10 TL

 5 gün                                                 15 TL </